Warszawa, Włodarzewska 33
+48 22 824 07 92
door@door.com.pl

Accountability Builder

Partners in Leadership

Nabierz mocy Współodpowiedzialności!

Wypracuj mierzalne rezultaty dzięki Współodpowiedzialności

Wdrożenia Accountability Builder wprowadza pozytywną współodpowiedzialność na wszystkie poziomy Twojej organizacji. Podejście to oparte jest na zasadach z bestsellerowej książki „Zasada OZ”, a jego siła polega na motywowaniu i wzmacnianiu skuteczności jednostek dzięki Krokom ku Współodpowiedzialności®. Koncepty, modele oraz narzędzia tego programu wyposażają pracowników organizacji w zestaw mocnych kompetencji, które pozwalają uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną.

Tworzenie fundamentu dla pozytywnej Współodpowiedzialności w miejscu pracy:

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się usłyszeć?

To nie moja wina.

 Znowu nie zdążyliśmy…

To nie był wcale mój projekt. To był jego projekt!

Poczekaj chwilę, ja mam tutaj mail, z którego wynika coś innego…

Wszyscy słyszeliśmy te odpowiedzi, a także wiele innych wymówek od naszych współpracowników, podwładnych, a nawet od liderów. Niestety, taka mentalność unikania odpowiedzialności i obwiniania innych lub okoliczności jest powszechna we współczesnych organizacjach. Wierzymy, że jest to związane z kryzysem współodpowiedzialności w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej.

Czemu określamy to mianem kryzysu? Większość ludzi ma negatywną oopinię o współodpowiedzialności widząc w niej konieczność ponoszenia jedynie przykrych konsekwencji w sytuacjach, kiedy coś nie wychodzi. Wtedy nikt nie chce brać winy na siebie i każdy chce uniknąć bycia ofiarą. Nasz program Accountability Builder przenosi doświadczenie jednostek z bycia ofiarą na bycie skutecznym poprzez redefinicję współodpowiedzialności w coś o wiele bardziej pozytywnego, motywującego oraz pozwalającego na uzyskanie realnego wpływu.

Definicja Współodpowiedzialności według Zasady OZ: osobisty wybór, by wznieść się poza osobiste uwarunkowania i wykazać się zaangażowaniem koniecznym do uzyskania kluczowych rezultatów.

„Na tych wczesnych etapach bywały momenty, że mimo mojego entuzjazmu, zastanawiałem się czy robimy postępy, o które nam chodziło i czy widzimy rezultaty, których oczekiwaliśmy. Jednak trenerzy wspierali nas w tym procesie i umocnili nasze przekonanie, że zmiana nastąpi”

Podczas pracy z klientami nad rozwojem tego aspektu Współodpowiedzialności dostrzegliśmy wyraźną poprawę w wynikach organizacji. Przy zastosowaniu Accountability Builder oraz intuicyjnego modelu Kroków ku Wspołodpowiedzialności, pomagamy naszym klientom budować silne fundamenty pozytywnej współodpowiedzialności prowadzącej do stabilnego, długotrwałego rozwoju.

Przede wszystkim, program ten wspiera organizacje w:
  • Uzyskaniu poprawy wyników biznesowych: pomagamy klientom poprawić osiągane wyniki poprzez nasze narzędzia, które wspierają liderów i pracowników.
  • Wzmocnieniu przywództwa: pomagamy klientom tworzyć przejrzyste organizacje i środowisko zaufania, poprzez zapewnienie działającego modelu wymiany informacji zwrotnych.
  • Zwiększeniu zaangażowania pracowników: Tworzenie pozytywnej osobistej współodpowiedzialności, która prowadzi do zachowań zapewniających osiąganie oczekiwanych rezultatów oraz budowanie zespołowej współodpowiedzialności za osiągnięcie kilku głównych rezultatów oczekiwanych na poziomie organizacyjnym.
  • Tworzeniu środowiska wspierającego innowacyjność: pomagamy klientom tworzyć kultury sprzyjające innowacji, gdzie współpraca między działami i podejmowanie koniecznych ryzyk cieszy się wsparciem
  • Wspieraniu osobistego rozwoju: Program nie tylko wspiera naszych klientów w realizacji celów organizacji, ale także ułatwia osobisty rozwój każdego z jej członków, co prowadzi do mniejszej rotacji pracowników i wyższego poziomu ich satysfakcji.